KONSULTACJE NA OSIEDLU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-RATAJE: Trwa II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu. Wcześniej mieszkańcy nie zgodzili się na budowę wysokiego wieżowca w miejscu obecnej piekarni. 

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Rzeczypospolitej” w Poznaniu znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, w dzielnicy mieszkaniowej Rataje, w rejonie ulic: L. Zamenhofa, Jastrzębia, Wyzwolenia i Kruczej w Poznaniu. W jego sąsiedztwie zlokalizowane są przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz Park Rataje. Granice projektu obejmują obszar o powierzchni około 19,5 ha. Zgodnie z przyjętymi założeniami oraz wytycznymi ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, projekt planu zachowuje istniejący charakter modernistyczny osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej uzupełnionej zabudową usługową. Całość tworzy zwartą strukturę urbanistyczną. Zapisy planu dopuszczają rozbudowę obiektów usługowych zachowując jednocześnie ich niski charakter. Zachowano również istniejący system parkingowy dopuszczając budowę garażu wielopoziomowego.

W zakresie podstawowych parametrów zabudowy projekt planu miejscowego ustala:

• powierzchnię zabudowy – zachowując dla terenu zabudowy wielorodzinnej kolejno 25%, 35% i 40% powierzchni działki budowlanej, na terenach U nie większą niż kolejno 75%, 50% i 40% powierzchni działki budowlanej, na terenach UE nie większą niż kolejno 20% i 40% powierzchni działki budowlanej, na terenach UZ nie większą niż kolejno 30% i 35% powierzchni działki budowlanej;

• wysokość zabudowy, zachowując dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wysokość 5- oraz 18-kondygnacji, a dla zabudowy usługowej dopuszczając 2 kondygnacje.

29 lutego 2024 r. zaplanowano spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy.

Konsultacje społeczne trwają do 15 marca 2024 r. Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Fot. Wieści z Okolicy