NOWY PLAN

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-POLANKA/ŁACINA: Dynamicznie rozwijające się tereny poznańskiej Polanki i Łaciny wymagają aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Konsultacje społeczne potrwają od 14 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Kolejnym takim miejscem na Ratajach jest obszar w granicach ulic Kaliskiej, Polanki i Sowiej. Całość tego terenu zajmuje 1,96 ha. Obecnie na tym terenie obowiązuje mpzp „Rataje – Łacina” część B w Poznaniu (uchwała Nr LVIII/757/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r.).

W związku z rozbudową układu drogowego w tym rejonie, a także zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej uporządkowanie tego obszaru poprzez uchwalenie mpzp wydaje się zasadne. Dzięki zapisom w planie możliwa będzie aktualizacja zasad obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych dla rozbudowywanego układu drogowego, zweryfikowanie funkcji terenu oraz maksymalnej wysokości nowej zabudowy, a także zaktualizowanie normatywu parkingowego – informuje Artur Gumny, radny miejski, a także osiedlowy radny z poznańskich Rataj.

24 października 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr XCI/1740/VIII/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej” w Poznaniu.

14 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Identyfikator spotkania: 949 0844 5887. Kod dostępu: 047781.

Fot. Materiały MPU