KONSULTACJE NAD MALTĄ

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-MALTA: W marcu rozpoczęły się konsultacje dla obszaru nad poznańskim Jeziorem Maltańskim.

6lutego Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę umożliwiającą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) przystąpienie do prac nad planem.

MPU informuje, że teren opracowania wynosi 512 ha. W jego granicach znajdą się tereny bezpośrednio przylegające do jeziora, a także obszary wokół – Nowego Zoo, Term Maltańskich, tereny usługowe przy ulicy Krańcowej oraz obszary cenne przyrodniczo, w tym dawny użytek ekologiczny Olszak I oraz tzw. osiedle Maltańskie.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów poinformowało w marcu portal epoznan.pl., że pod znakiem zapytania stoi istnienie osiedla Maltańskiego. Chodzi o teren przy Termach Maltańskich, pomiędzy ulicami Termalną, Grodzieńską, Krańcową i Warszawską w Poznaniu.

– 700 mieszkanek i mieszkańców działek (os. Maltańskie), znalazło się w dramatycznej sytuacji mieszkaniowej – grozi im wysiedlenie. 3 marca odbyło się spotkanie mieszkańców, w którym wzięło udział 200 osób. Wystąpili z pismem do władz miasta. Nie wykluczają podjęcia protestu. Zwrócili się z prośbą o pomoc do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Kolektywu Rozbrat i studentów oraz studentek okupujących w grudniu 2023 roku DS Jowita, zrzeszonych w Studenckiej Inicjatywie Mieszkaniowej oraz Poznańskim Kole Młodych Inicjatywy Pracowniczej – informują aktywiści.

Z ustaleń portalu wynika, że archidiecezja reprezentowana przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Jerozolimskiego za Murami (kościół w pobliżu ronda Śródka) chce uregulować status prawny działek, na których mieszkają ludzie. Zdaniem aktywistów, mieszkańcy są zmuszani do podpisywania umów dzierżawy z krótkim okresem wypowiedzenia, a jeśli tego nie zrobią, mogą dostać karę finansową i zostać eksmitowani.

– Z informacji jakie pojawiają się w pismach wysyłanych do mieszkańców przez pełnomocników parafii wynika, że teren osiedla ma zostać w najbliższej przyszłości sprzedany. Ponad 700 osób, których nie chroni ustawa o prawach lokatorów, może zostać wyrzucona na bruk – w przypadku niektórych osób okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, innych – trzy miesiące – dodają.

Aktywiści apelują do miejskich urzędników o włączenie się w sprawę – komunalizację terenu lub zapewnienie mieszkań komunalnych dla mieszkańców. 

W marcu na stronie internetowej kurii pojawił się komunikat. – W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej na temat rzekomych planów eksmisji mieszkańców działek przy ul. Krańcowej w Poznaniu, informujemy, że: spośród 260 użytkowników działek, 22 korzysta z nich bezumownie (zdecydowana większość nawet ich nie zamieszkuje). Właściciel terenu działek za pośrednictwem kancelarii prawnej po raz kolejny wysłał pisma wzywające do podpisania umowy dzierżawy jedynie do osób, które do tej pory takiej umowy nie podpisały. Podjęte działania prowadzą do uregulowania statusu prawnego i nie mają nic wspólnego z eksmisją mieszkańców – informuje archidiecezja.

Obszar objęty planem stawia przed planistami wiele wyzwań. Miejska Pracownia Urbanistyczna chce zaproponować rozwiązania, które spełnią oczekiwania mieszkańców co do zagospodarowania tych terenów. Prace nad projektem planu miejscowego podjęto w celu ponownej oceny założeń planistycznych, które będą zgodne z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania oraz z wytycznymi zawartymi w „Audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego” (przyjętym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego). To kluczowe dokumenty, określające w jaki sposób tereny wokół Jeziora Maltańskiego powinny być chronione i w jaki sposób powinny się rozwijać” – informują miejscy urzędnicy.

Jak wskazują, wśród problemów, z którymi trzeba się zmierzyć przy pracach nad tym projektem planu, można na przykład wskazać tereny po dawnej „Wyborowej”, które obecnie znajdują się w użytkowaniu wieczystym Miasta. Istotną kwestią jest również ponowna ocena założeń planistycznych dla terenów usługowych wokół Term Maltańskich, w sąsiedztwie stoku narciarskiego czy terenów usługowych w rejonie ulicy Krańcowej.

W pracach nad projektem również ważna jest sprawa przekształcenia obszaru tzw. osiedla Maltańskiego (tereny te wymagają rewitalizacji), czy terenów w rejonie ulicy Dymka, wskazanych w obowiązujących planach jako tereny usług rekreacyjnych. Kluczową kwestią jest także ponowna ocena zapisów ochronnych dla terenów zieleni, przede wszystkim w odniesieniu do dawnego użytku ekologicznego Olszak I, który na skutek zmian ustawowych przestał być prawnie chroniony” – dodają przedstawiciele poznańskiego magistratu.

Wokół jeziora jest też planowany szereg inwestycji, które będą realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Wśród nich wymieniono między innymi realizację lodowiska oraz wrotkarni (obiekt całoroczny), modernizację Kopca Wolności czy jazu cybińskiego, realizacja pływającej sceny, przygotowanie konkursu na koncepcję rewaloryzacji kąpieliska. Jak dodano, weryfikacji planistycznej wymagają również plany rozwoju infrastruktury sportowej, np. kwestia poszerzenia toru regatowego w północnej części jeziora czy rozbudowa hangarów na mecie toru regatowego.

Na początku 2024 roku podczas zdalnego spotkania z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia Jeziora Maltańskiego w Poznaniu Radę Osiedla Rataje reprezentowali: Artur Gumny, Wojciech Strzelecki i Grzegorz Marciniak.

– O tym, że otoczenie jeziora Maltańskiego jest dobrem Poznania nie muszę przekonywać. Potrzeba uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadna (mpzp). Aktualnie obowiązujący mpzp dla Malty został uchwalony w roku 2002 i patrząc z perspektywy czasu uzasadniona jest aktualizacji funkcji sportowej – rekreacyjnej oraz usługowej. Obszar objęty projektem obejmuję 512 ha. Rewizja zapisów mpzp jest potrzebna chociażby, ze względu na nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które zostało uchwalone w dniu 11.07.2023 przez Rade Miasta Poznania (uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023) oraz mają uwzględniać rekomendacje zawarte w audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.03.2023. Uchwalenie nowego mpzp dla otoczenia jeziora Maltańskiego ma również zabezpieczyć tereny przed niechcianą zabudową – informuje Artur Gumny, RMP, radny Rady Osiedla Rataje.

– Ze względów na bardzo rozległy teren, możliwe będzie procedowanie fragmentaryczne z priorytetem dla części przy stoku narciarskim (wiadomo z jakich względów). Jeżeli chodzi o strukturę własności gruntów, większość należy do Miasto Poznań. Co prawda obszar projektu nie uwzględnia kładki, która łączy jezioro Malta z Polanką / Łaciną a która wpisała się w krajobraz Malty, zadałem pytanie czy plany uwzględniają zachowanie tej kładki. Moje obawy są o tyle uzasadnione, bo jak wiadomo losy Galerii Malta są przesądzone, a jej rozbiórka to kwestia czasu. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że kładka pozostanie i jest uwzględniona mpzp dla Łaciny. Z kategorii ciekawostki, okazuje się, że granica Osiedla Rataje przebiega przez środek jeziora Maltańskiego, a tym samym Malta częściowo znajduje się więc na Ratajach – informuje Artur Gumny RMP, Radny Osiedla Rataje.

I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Jeziora Maltańskiego w Poznaniu.

18 marca 2024 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/93330967602?pwd=ZWxIYUxZRGdqQnpHTTFrUmJUVUQzZz09

Identyfikator spotkania: 933 3096 7602

Kod dostępu: 505733

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne trwają do 8 kwietnia 2024 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

– pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl – pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Fot. poznan.pl