KONSULTACJE NA OSIEDLACH

AKTUALNOŚCI

RATAJE: Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy bloku na os. Rzeczypospolitej oraz na ul. Rataje w Poznaniu.

Konsultacje z mieszkańcami są częścią procedury sporządzania planu zagospodarowania. Mieszkańcy mogą podczas spotkania zgłaszać swoje wnioski dotyczące tego co można wybudować na osiedlu.

Podczas LXXXVII letniej sesji Rady Miasta Poznania został przyjęty projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Rataje, jak również dla osiedla Rzeczypospolitej w Poznaniu.

Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę, która ma na celu wywołać, a następnie uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Rzeczypospolitej w Poznaniu. O sprawie zrobiło się głośno pod koniec roku 2022, ponieważ w miejscu osiedlowej piekarni jej właściciel chciałby wybudować wieżowiec 18 piętrowy. Wystąpił on w tej sprawie do Wydziału Urbanistyki i Architektury  o wydanie warunków zabudowy. Pomysł ten bardzo zaniepokoił lokalną społeczność.

Miasto na początku roku poinformowało, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie budowy wieżowca na os. Rzeczypospolitej w Poznaniu, ale wiosną tego roku  magistrat wydał decyzję odmowną dla tej inwestycji.

Chodzi o działkę na osiedlu Rzeczypospolitej 4A, na której działała piekarnia. To właśnie w tym miejscu potencjalny inwestor planuje postawić nowy wieżowiec o wysokości do 18 pięter.

Zarząd Osiedla Rataje po konsultacji z radnymi z tego osiedla wystosował pismo do WydziałuUrbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, w którym wyrażono sprzeciw wobec tych planów:

– Os. Rzeczypospolitej jest terenem zagospodarowanym, stanowiącym wraz z obecną zabudową mieszkaniową, usługową i komunikacyjną oraz zielenią jednolitą całość, mającą zapewnićodpowiedni komfort, jakość życia oraz użytkowania jego mieszkańcom. Realizacja planowanej zabudowy spowoduje wysoce niekorzystne zmiany dla mieszkańców poprzez pogorszenie klimatuprzestrzennego i ekologicznego, jakie wygeneruje nowa zabudowa, jak i związane z tym niedogodności – czytamy w piśmie Zarządu Osiedla Rataje w Poznaniu.

Pod koniec ubiegłego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, która nie jest właścicielem tego terenu, wydała negatywną opinię w sprawie ustawienia tu nowego budynku mieszkalnego. Zdaniem spółdzielni taka inwestycja „pogorszy klimat przestrzenny i ekologiczny”.

Odrębne pismo złożyła w UMP także wspólnota mieszkańców jednego bloku na os. Jagiellońskim 88-93 będącego w najbliższym sąsiedztwie byłej piekarni.

Miasto wydało decyzję odmowną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji. Inwestor może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Inwestor może też ubiegać się o warunki zabudowy dla niższego bloku w tym miejscu np. pięciokondygnacyjnego. Wówczas warunki mógłby otrzymać. Na razie nie wiadomo, na jaki krok zdecyduje się inwestor.

Tymczasem rusza I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Osiedla Rzeczypospolitej w Poznaniu. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie określał warunki zabudowy dla naszego osiedla.

– Zachęcam do składania uwag aby ochronić nasze osiedle przed niepożądaną zabudową. Wywołanie MPZP było spowodowane chęcią wybudowania w miejscu piekarni (działka nr 6/12 i 6/18, arkusz 13, obręb Rataje) budynku 18 piętrowego. Dzięki naszej solidarności w sprawę oraz szybkim działaniom udało się doprowadzić, aby Rada Miasta Poznania wywołała mpzp. Dziękuję również radnym miejskim Grzegorzowi Jurze i Łukaszowi Kapustce oraz Zastępcy prezydenta Poznania Mariuszowi Wiśniewskiemu, którzy zaangażowali się w sprawę. Ja również w imieniu mieszkańców os. Rzeczypospolitej wystąpiłem do prezydenta w sprawie przystąpienia o sporządzenie mpzp – informuje osiedlowy radny z Rataj Artur Gumny.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 7 do 29 września 2023 r.

7 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku.

Poza tym rusza też I etap konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Rataje w Poznaniu. Jest to obszar po dawnych zakładach Cegielskiego w miejscu tzw. W5 pomiędzy ul. Szczytnicką a ul. Hetmańską (os. Piastowskie). Wywołanie MPZP jest spowodowane chęcią zabudowania zieleńca budynkami mieszkaniowymi na którym rosną zdrowe dęby oszacowane przez dendrologa na 180, 196 i 240 lat. Dzięki interpelacji radnych miejskich Pawła Matuszaka i Łukasza Kapustki oraz podjętej przez Rade Osiedla Rataje uchwały w tej sprawie, Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałą nr LXXXVII/1608/VIII/2023 wywołującą mpzp.

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 6 do 29 września 2023 r.

Materiały informacyjne dotyczące projektu planu miejscowego, opublikowane zostaną w dniu 6 września 2023 r. na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem: www.mpu.pl oraz na stronie internetowej Miasta Poznania – wortalu konsultacyjnym – pod adresem: www.poznan.pl/konsultujemy.

6 września 2023 r. odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne, za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku

Opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektów można zgłaszać:

☑️na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl,

☑️pisemnie na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań.

Opinie, propozycje i uwagi mieszkańców zebrane podczas konsultacji będą stanowiły istotny wkład społeczny przy dalszym procedowaniu projektu.

Fot. Archiwum Wieści z Okolicy

Grafika: Miejska Pracownia Urbanistyczna