UWAGI DO PLANU

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-GŁUSZYNA: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Głuszyna” został wyłożony do publicznego wglądu. Teraz jest ostatni dzwonek na zgłosznie uwag do planu.

Dyskusja publiczna na temat projektu odbyła się 30 maja 2023 r. Wcześniej Miejska Pracownia Urbanistyczna przeprowadziła dwa etapy konsultacji z mieszkańcami, przygotowała poprawione projekty oraz zebrała opinie i uzgodnienia z innymi instytucjami. 

– Projekt planu przygotowujemy, aby umożliwić kontynuację zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium oraz z poszanowaniem istniejącego charakteru otoczenia. Obok obszarów przeznaczonych pod zabudowę wyznaczamy nowe drogi wewnętrzne niezbędne do obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów oraz strefę powiązań pieszych pomiędzy zabudową istniejącą a planowaną. Jednocześnie zachowujemy i chronimy strefy zieleni osiedlowej oraz cenne drzewa – informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna.

Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2023 r.

Fot. Miejska Pracownia Urbanistyczna