KONSULTACJE NA GŁUSZYNIE

AKTUALNOŚCI

POZNAŃ-GŁUSZYNA: 29 września br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Głuszyna’ w Poznaniu.
Materiały informacyjne dotyczące projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje, że sporządzenie planu w/w granicach ma na celu umożliwienie kontynuacji zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium oraz z poszanowaniem istniejącego charakteru otoczenia. Obok obszarów przeznaczonych pod zabudowę MPZP wyznacza nowe drogi wewnętrzne niezbędne do obsługi komunikacyjnej poszczególnych terenów oraz strefę powiązań pieszych pomiędzy zabudową istniejącą, a planowaną. Jednocześnie projekt planu zachowuje oraz chroni cenne drzewa rosnące w granicach istniejącej drogi wewnętrznej.

Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Głuszyna” w Poznaniu umożliwi: wydawanie decyzji administracyjnych precyzyjnie określających parametry nowej zabudowy i zasady zagospodarowania terenu w sposób kontrolowany oraz sprzyjający zachowaniu charakteru osiedla mieszkaniowego, określenie zasad obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej technicznej, ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego na danym terenie.

W granicach projektu wyznaczono również tereny elektroenergetyki i gazownictwa oraz wskazano przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.
Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/92013940006?pwd=STRjYnBMa084NkhQVXB5MzZlamlnUT09
Meeting ID: 920 1394 0006
Passcode: 400565

Konsultacje społeczne dotyczące ’Rejon ulicy Głuszyna’ potrwają od 29 września do 13 października 2022 r. – informuje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

Fot. MPU Poznań